Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

0
793

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2199/SNV-CCVC ngày 20/10/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 2199/SNV-CCVC ngày 20/10/2020, giao Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính sau:

1.1 Số lượng cần tuyển dụng: 21 người

1.2 Vị trí việc làm cần tuyển:

Tuyển dụng viên chức:

– Bác sĩ hạng III: 06 người

– Điều dưỡng hạng III: 04 người

– Điều dưỡng hạng IV: 08 ngươì

– Kỹ thuật y hạng IV: 02 người

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 01 người, vị trí là Hộ lý.

1.3 Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

– Vị trí Bác sĩ hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh bác sĩ hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng ( trừ bác sĩ y học dự phòng).

– Vị trí Điều dưỡng hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

– Vị trí Điều dưỡng hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

– Vị trí Kỹ thuật y hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Y học phù hợp với vị trí việc làm ( xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/ phục hồi chức năng). Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

– Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

1.4 Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Khi triển khai thực hiện quy trình tuyển dụng, đơn vị căn cứ số lượng bác sĩ thực tế tuyển dụng được để xác định tuyển dụng số lượng người làm việc tăng thêm của các chủng loại nhân lực khác đảm bảo tỉ lệ, cơ cấu phù hợp theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy thực hiện việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo các quy định hiện hành của Pháp luật; đồng thời thẩm định, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức, tổng hợp kết quả báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here