Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020

0
1064

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau;

I. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu, đối tượng xét tuyển viên chức: 156 chỉ tiêu, trong đó:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 51 chỉ tiêu.

+ Dược hạng III (V.08.08.22): 01 chỉ tiêu.

+ Dược hạng IV (V.08.08.23): 02 chỉ tiêu.

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 07 chỉ tiêu.

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 60 chỉ tiêu.

+ Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): 02 chỉ tiêu.

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 01 chỉ tiêu.

+ Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 12 chỉ tiêu.

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 16 chỉ tiêu.

+ Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 03 chỉ tiêu.

+ Chuyên viên (01.003): 1 chỉ tiêu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Điều kiện của người đăng ký tuyển dụng: Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật Viên chức, đồng thời không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 22, Luật Viên chức, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm (trong đó không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Hồ sơ dự tuyển (phát hành tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum )

01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).

2 ảnh cỡ 4 x 6 và 3 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ; tất cả cho vào 1 bì hồ sơ.

Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) …

Số hồ sơ: 02 bộ.

* Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến đơn vị tuyển dụng để xuất trình bản chính (để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) … và bổ sung sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khỏe theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2020

 28/10/2020

Căn cứ Công văn số 3787/SYT-TCHC ngày 02/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 3789/KH-SYT ngày 02/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2020;

Thực hiện Công văn số 4046/SYT-TCHC ngày 26/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau;

I. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu, đối tượng xét tuyển viên chức: 156 chỉ tiêu, trong đó:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 51 chỉ tiêu.

+ Dược hạng III (V.08.08.22): 01 chỉ tiêu.

+ Dược hạng IV (V.08.08.23): 02 chỉ tiêu.

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 07 chỉ tiêu.

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 60 chỉ tiêu.

+ Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): 02 chỉ tiêu.

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 01 chỉ tiêu.

+ Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 12 chỉ tiêu.

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 16 chỉ tiêu.

+ Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 03 chỉ tiêu.

+ Chuyên viên (01.003): 1 chỉ tiêu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Điều kiện của người đăng ký tuyển dụng: Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật Viên chức, đồng thời không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 22, Luật Viên chức, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm (trong đó không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Hồ sơ dự tuyển (phát hành tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum )

01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).

2 ảnh cỡ 4 x 6 và 3 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ; tất cả cho vào 1 bì hồ sơ.

Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) …

Số hồ sơ: 02 bộ.

* Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến đơn vị tuyển dụng để xuất trình bản chính (để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) … và bổ sung sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khỏe theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

II.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.Nội dung tuyển dụng: Được thực hiện theo 2 vòng như sau:

–   Vòng 1:

+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

–   Vòng 2:

+ Xét tuyển theo hình thức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi đối với mỗi người được phỏng vấn là 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.  Xác định người trúng tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng thứ hai cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

4.  Lệ phí dự tuyển:

Lệ phí đăng kí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh

Địa điểm thu lệ phí: tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum-224 bà triệu, phường Quang Trung, Tp Kon

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 8h00 ngày 28/10/2020 đến 17h00 ngày 28/11/2020 (trừ các ngày lễ, tết, ngày thứ bảy và chủ nhật)

Địa điểm tiếp nhận hồ sơPhòng tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Tp Kon Tum.

2.Thời gian và địa điểm xét tuyển vòng 1 và vòng 2 và các công việc tiếp theo: Bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ thông báo cụ thể trên website, bảng tin của Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo để mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu quan tâm được biết; Niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng viên chức tại trụ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum số 224 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (tại hội trường A tầng 3); Trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum: http://bvtkontum.com.vn/ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ:http://www.syt.kontum.gov.vn. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum. Mọi chi tiết về thủ tục hồ sơ xét tuyển được giải đáp và cung cấp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here