120 câu hỏi thi bác sĩ nội trú và cao học chuyên ngành Y học cổ truyền – ĐH Y Hà Nội

0
2018

1. Anh hay chị hãy trình bày học thuyết âm dương?
2. Anh hay chị hãy trình bày học thuyết ngũ hành?
3. Anh hay chị hãy trình bày ứng dụng học thuyết âm dương trong y học?
4. Anh hay chị hãy trình bày ứng dụng học thuyết ngũ hành trong y học?
5. Anh hay chị hãy trình bày tóm tắt học thuyết kinh lạc?
6. Anh hay chị hãy trình bày tóm tắt học thuyết thiên nhân hợp nhất?
7. Anh hay chị hãy trình bày nguồn gốc và công năng của tinh?
8. Anh hay chị hãy trình bày nguồn gốc và công năng của khí?
9. Anh hay chị hãy trình bày khái niệm về thần và quan hệ của thần với tinh, khí?
10. Anh hay chị hãy trình bày nguồn gốc, công dụng và tuần hoàn của tân dịch?
11. Anh hay chị hãy trình bày chức năng sinh lý của tạng tâm?
12. Anh hay chị hãy trình bày chức năng sinh lý của tạng thận?
13. Anh hay chị hãy trình bày chức năng sinh lý của tạng phế?
14. Anh hay chị hãy trình bày chức năng sinh lý của tạng tỳ?
15. Anh hay chị hãy trình bày chức năng sinh lý của tạng can?
16. Anh hay chị hãy trình bày nguyên nhân gây bệnh bên ngoài?
17. Anh hay chị hãy trình bày nguyên nhân gây bệnh bên trong (nội nhân)?
18. Anh hay chị hãy trình bày nguyên nhân bất nội ngoại nhân?
19. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng biểu – lý trong bát cương?
20. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng của hàn và nhiệt trong bát cương?
21. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng chân – giả và cho ví dụ minh họa lâm sàng?
22. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng hư và thực trong bát cương?
23. Anh hay chị hãy trình bày pháp bổ trong bát pháp?
24. Anh hay chị hãy trình bày pháp thanh trong bát pháp?
25. Anh hay chị hãy trình bày pháp tiêu trong bát pháp?
26. Anh hay chị hãy trình bày pháp hãn trong bát pháp?
27. Anh hay chị hãy trình bày pháp hạ trong bát pháp?
28. Anh hay chị hãy trình bày pháp hòa trong bát pháp?
29. Anh hay chị hãy trình bày pháp ôn trong bát pháp?
30. Anh hay chị hãy trình bày pháp bổ trong bát pháp và cho thí dụ cụ thể ứng dụng mỗi
pháp trong lâm sàng?
31. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng khí trệ trên lâm sàng và các phương pháp điều
trị?
32. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng khí hư trên lâm sàng và các phương pháp điều
trị?
33. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng khí nghịch trên lâm sàng và các phương pháp
điều trị?
34. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng huyết ứ trên lâm sàng và các phương pháp điều
trị?
35. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng huyết hư trên lâm sàng và các phương pháp
điều trị?
36. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng xuất huyết trên lâm sàng và các phương pháp
điều trị?
37. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng biểu thực nhiệt trên lâm sàng và các phương
pháp điều trị?
38. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng biểu thực hàn trên lâm sàng và các phương pháp
điều trị?
39. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng lý thực nhiệt do tình chí gây nội thương tạng
can trên lâm sàng và các phương pháp điều trị?
40. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng lý thực hàn trên lâm sàng và các phương pháp
điều trị?
41. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng lý hư nhiệt trên lâm sàng và các phương pháp
điều trị?
42. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng lý hư hàn trên lâm sàng và các phương pháp
điều trị?
43. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng bệnh lý của thượng tiêu trên lâm sàng và các
phương pháp điều trị?
44. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng bệnh lý của trung tiêu trên lâm sàng và các
phương pháp điều trị?
45. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng bệnh lý của hạ tiêu trên lâm sàng và các phương
pháp điều trị?
46. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm khí hư, hội chứng tâm dương hư và các
phương pháp điều trị?
47. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm huyết hư, hội chứng tâm âm hư và các
phương pháp điều trị?
48. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm hỏa vượng, hội chứng tâm huyết ứ và các
phương pháp điều trị?
49. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phế khí hư, hội chứng phế âm hư và các phương
pháp điều trị?
50. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tỳ khí hư và các phương pháp điều trị?
51. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tỳ khí hư hạ hãm và các phương pháp điều trị?
52. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tỳ bất nhiếp huyết và các phương pháp điều trị?
53. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tỳ dương hư và các phương pháp điều trị?
54. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tỳ bị hàn thấp và các phương pháp điều trị?
55. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can khí uất kết và các phương pháp điều trị?
56. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng thấp nhiệt ở can kinh và các phương pháp điều
trị?
57. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can phong nội động và các phương pháp điều
trị?
58. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng hàn trệ ở can kinh các phương pháp điều trị?
59. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng thận dương hư và các phương pháp điều trị?
60. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng thận âm hư và các phương pháp điều trị?
61. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và thận, tâm và phế, tâm và tỳ?
62. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và thận, tâm và phế, tâm và can?
63. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và thận, tâm và phế, can và thận?
64. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và thận, tâm và phế, can và tỳ?
65. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và thận, tâm và can, can và thận?
66. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và thận, tâm và can, can và tỳ?
67. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và thận, can và thận, can và tỳ?
68. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và tỳ, tâm và can, can và thận?
69. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và tỳ, tâm và can, can và tỳ?
70. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và tỳ, can và thận, can và tỳ?
71. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và can, can và thận, can và tỳ?
72. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và can, can và thận, phế và tỳ?
73. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và can, can và thận, phế và thận?
74. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và can, can và thận, thận và tỳ?
75. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và can, phế và tỳ, phế và thận?
76. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và can, phế và tỳ, thận và tỳ?
77. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa tâm và can, phế và thận, thận và tỳ?
78. Anh hay chị hãy trình bày mối quan hệ giữa phế và tỳ, phế và thận, thận và tỳ?
79. Anh hay chị hãy trình bày mối liên hệ giữa tâm với tiểu trường, can với đởm, tỳ với
vị?
80. Anh hay chị hãy trình bày mối liên hệ giữa phế với đại trường, thận với tam tiêu và
bàng quang, tai với tâm thận?
81. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm phế khí hư, hội chứng tâm tỳ hư và các
phương pháp điều trị?
82.
Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm phế khí hư, hội chứng tâm thận bất giao và
các phương pháp điều trị?
83. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm phế khí hư, hội chứng phế tỳ khí hư và các
phương pháp điều trị?
84. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm tỳ hư, hội chứng tâm thận bất giao và các
phương pháp điều trị?
85. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm tỳ hư, hội chứng phế tỳ khí hư và các
phương pháp điều trị?
86. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm thận bất giao, hội chứng phế tỳ khí hư và
các phương pháp điều trị?
87. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm thận bất giao, hội chứng phế thận âm hư và
các phương pháp điều trị?
88. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm thận bất giao, hội chứng can tỳ bất hòa và
các phương pháp điều trị?
89. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phế tỳ khí hư, hội chứng phế thận âm hư và các
phương pháp điều trị?
90. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phế tỳ khí hư, hội chứng can tỳ bất hòa và các
phương pháp điều trị?
91. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phế thận âm hư, hội chứng can tỳ bất hòa và các
phương pháp điều trị?
92. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phế thận âm hư, hội chứng can vị bất hòa và các
phương pháp điều trị?
93. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phế thận âm hư, hội chứng can tỳ bất hòa và các
phương pháp điều trị?
94. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can tỳ bất hòa, hội chứng can vị bất hòa và các
phương pháp điều trị?
95. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can tỳ bất hòa, hội chứng tỳ thận dương hư và
các phương pháp điều trị?
96. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can vị bất hòa, hội chứng tỳ thận dương hư và
các phương pháp điều trị?
97. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can vị bất hòa, hội chứng can thận âm hư và các
phương pháp điều trị?
98. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can vị bất hòa, hội chứng can hỏa phạm phế và
các phương pháp điều trị?
99. Anh hay chị hãy trình hội chứng tỳ thận dương hư, hội chứng can thận âm hư và các
phương pháp điều trị?
100. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tỳ thận dương hư, hội chứng can hỏa pham phế
và các phương pháp điều trị?
101. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can thận âm hư, hội chứng can hỏa phạm phế và
các phương pháp điều trị?
102. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can thận âm hư, hội chứng tâm thận dương hư
và các phương pháp điều trị?
103. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can thận âm hư, hội chứng phế thận khí hư và
các phương pháp điều trị?
104. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can hỏa phạm phế, hội chứng tâm thận dương
hư và các phương pháp điều trị?
105. 05Anh hay chị hãy trình bày hội chứng can thận âm hư, hội chứng can hỏa phạm phế
và các phương pháp điều trị?
106. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tâm thận dương hư, hội chứng phế thận khí hư
và các phương pháp điều trị?
107. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng vị hàn, hội chứng vị nhiệt và các phương pháp
điều trị?
108. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng vị thực, hội chứng vị âm hư và các phương
pháp điều trị?
109. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng đại tràng tân dịch giảm, hội chứng đại tràng
thấp nhiệt và các phương pháp điều trị?
110. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng thực đình ở vị (vị thực), hội chứng bàng quang
thấp nhiệt và các phương pháp điều trị?
111. Anh hay chị hãy trình bày phân loại của khí?
112. Anh hay chị hãy trình bày nguồn gốc và công năng của huyết?
113. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng lý thực nhiệt do ngoại cảm trên lâm sàng
và các phương pháp điều trị?
114. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tân dịch không đủ các phương pháp điều
trị?
115. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tân dịch ứ trệ phương pháp điều trị?
116. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng nhiệt cực sinh phong và các phương pháp
điều trị?
117. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng huyết hư sinh phong và các phương pháp
điều trị?
118. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng tỳ vị thấp nhiệt và các phương pháp điều
trị?
119. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phong hàn phạm phế và các phương pháp
điều trị?
120. Anh hay chị hãy trình bày hội chứng phong nhiệt phạm phế và các phương
pháp điều trị?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here