Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 2, 2023

GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI

Tên bài giảng:GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN

Tên bài giảng: GÃY THÂN HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

GÃY HAI MẮT CÁ CỔ CHÂN

Tên bài giảng: GÃY HAI MẮT CÁ CỔ CHÂN Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY

Tên bài giảng: GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI

Tên bài giảng: GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI

Tên bài giảng: GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

GÃY POUTEAU – COLLES

Tên bài giảng: GÃY POUTEAU – COLLES Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

ĐẠI CƯƠNG TRẬT KHỚP

Tên bài giảng: ĐẠI CƯƠNG TRẬT KHỚP Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

ĐẠI CƯƠNG GÃY XƯƠNG

Tên bài giảng: ĐẠI CƯƠNG GÃY XƯƠNG Tác giả: LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến

HỘI CHỨNG CHÈN ÉP KHOANG

Tên bài giảng: HỘI CHỨNG CHÈN ÉP KHOANG Tác giả: TS LÊ QUANG TRÍ Xem trực tuyến